Νοµική Aντιµετώπιση των Oφειλών Kοινοχρήστων

Υποχρέωση ανάρτησης παραστατικών των κοινόχρηστων δαπανών: Νέα αγορανομική διάταξη
May 11, 2017
Η υποχρέωση συμμετοχής των συνιδιοκτητών στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας
May 14, 2017

Με την καθυστέρηση των κοινοχρήστων ο διαχειριστής αφού εξαντλήσει όλα τα μέσα ειδοποίησης του ιδιοκτήτη μπορεί να στείλει εξώδικο- διαμαρτυρία όχληση την οποία θα συντάξει ο/η δικηγόρος του και θα επιδώσει στον ενδιαφερόμενο δικαστικός επιμελητής. Στο εξώδικο γίνεται αναλυτική αναφορά των οφειλόμενων ποσών των κοινοχρήστων και των μηνών στους οποίους αναλογούν.

Αφού περάσει η προθεσμία που θέτει το εξώδικο για την καταβολή των κοινοχρήστων ο διαχειριστής μπορεί να συνεχίσει τη νομική διαδικασία με την κατάθεση αγωγής ή αίτησης διαταγής πληρωμής.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου.

Με την καθυστέρηση των κοινοχρήστων ο διαχειριστής αφού εξαντλήσει όλα τα μέσα ειδοποίησης του  ιδιοκτήτη μπορεί να στείλει εξώδικο- διαμαρτυρία όχληση την οποία θα συντάξει ο/η δικηγόρος του και θα επιδώσει στον ενδιαφερόμενο δικαστικός επιμελητής. Στο εξώδικο γίνεται αναλυτική αναφορά των οφειλόμενων ποσών των κοινοχρήστων και των μηνών στους οποίους αναλογούν. Αφού περάσει η προθεσμία που θέτει το εξώδικο για την καταβολή των κοινοχρήστων ο διαχειριστής  μπορεί να συνεχίσει τη νομική διαδικασία με την κατάθεση αγωγής ή αίτησης διαταγής πληρωμής. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου

Αγωγή

Προϋπόθεση για τη σύνταξη της αγωγής είναι να έχει αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο ειδική ειδοποίηση για την οφειλή του. Θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι επί μέρους δαπάνες και όλα τα επί μέρους κονδύλια που αναφέρονται σε κάθε μηνιαία απόδειξη και το συνολικό ποσό οφειλής κάθε μήνα.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί στο/η δικηγόρο αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας (να εξεταστεί επίσης η περίπτωση που σε ειδικό άρθρο αναφέρεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση μη εµπρόθεσµης καταβολής των κοινοχρήστων).

Επιπλέον στην αγωγή θα πρέπει να αναφέρονται τα συµβόλαια αγοράς των ακινήτων του διαχειριστή και του εναγοµένου. Παράλληλα θα γίνεται ειδική αναφορά στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών κατά την οποία εκλέχτηκε ο ενάγων διαχειριστής.

Με την αγωγή ο διαχειριστής ζητά να του αποδοθούν τα οφειλόµενα κοινόχρηστα µε νόµιµο τόκο από την 1η ηµέρα του επόµενου από τον τελευταίο οφειλόµενο µήνα κάθε απόδειξης, διαφορετικά από την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση. Ενώ, τµήµα της δικαστικής δαπάνης θα καταδικαστεί να πληρώσει ο εναγόµενος.

∆ιαταγή Πληρωµής

Η διαταγή πληρωµής έχει σκοπό τη σύντοµη ικανοποίηση των χρηµατικών απαιτήσεων και τη µείωση της δικαστικής δαπάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης διαταγής πληρωµής είναι να διαµένει ο οφειλέτης στην Ελλάδα και να είναι γνωστής διαµονής.

Για την έκδοση διαταγής πληρωµής ο διαχειριστής θα πρέπει να αποδεικνύει ορισµένη χρηµατική απαίτηση για τα ποσά που κατέβαλε στα πλαίσια των εξουσιών του, να αποδεικνύει την απαίτησή του από τον κανονισµό και από τα τιµολόγια καταβολής κοινόχρηστων δαπανών.

Επίσης, η απαίτησή του δε θα πρέπει να εξαρτάται από αίρεση, όρο, αντιπαροχή ή προθεσµία. Ενώ, το οφειλόµενο ποσό θα πρέπει να καθορίζεται βάση της ποσοστιαίας επιβάρυνσης του συνιδιοκτήτη από το σύνολο των δαπανών που κατέβαλε ο διαχειριστής.

Τα έγγραφα που προσκοµίζονται στο δικαστήριο για την έκδοση διαταγής πληρωµής είναι η νοµιµοποίηση του διαχειριστή µε αντίγραφο του πρακτικού γενικής συνέλευσης, ο κανονισµός της πολυκατοικίας και η πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, τα τιµολόγια του συνόλου των κοινοχρήστων δαπανών κατά τους µήνες που δεν κατέβαλε ο οφειλέτης.

Παράλληλα, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το αιτούµενο ποσό που προκύπτει από την ποσοστιαία συµµετοχή του οφειλέτη στο σύνολο των κοινοχρήστων δαπανών και έντοκα από την αποστολή ειδοποιητηρίου.

Από την άλλη µεριά ο οφειλέτης, καθού η αίτηση διαταγής πληρωµής, δικαιούται να ασκήσει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωµής ανακοπή ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου.

Τέλος, για να καταστεί ο τίτλος της διαταγής πληρωµής εκτελεστός θα πρέπει να γίνει δεύτερη κοινοποίηση της διαταγής πληρωµής στον οφειλέτη και να περάσει άπρακτη δεκαήµερη προθεσµία.

Πηγή

Leave a Reply